Agenda 14.07.21 | 16:00 - 18:00

The Civic Role of the Art Organisations: What Happens Next?  


Agenda

This workshop is a chance for you to reflect on the changes and learning that has taken place, craft an inspiring Civic Role vision for the future and commit to action to get us there.        

Who is it for?

The workshop is open to all, including artists and freelancers, but will be particularly useful to leaders and trustees of arts organisations of all sizes who are involved in strategic planning and building a post-pandemic recovery.          

We hope you will come away with:

– A refreshed sense of connection to your organisation’s Civic Role;

– A clear vision of what your priorities are and where you are on the journey;

– Plenty of insight, inspiration and ideas from your peers. 


The workshop will be experiential and interactive.   

Please note that this is a 2-hour Zoom workshop. We will start at our usual What Next? meeting time but ask you to set aside an extra hour to allow space and time for rich discussion. Comfort and access breaks will be scheduled and people can come and go as required.   


Thanks to the Eisteddfod for hosting the meeting. Welsh-English simultaneous translation available. Join the meeting below.

Swyddogaeth Ddinesig Sefydliadau’r Celfyddydau: Beth fydd yn digwydd nesaf?

Agenda

Mae’r gweithdy yma’n gyfle i chi fyfyrio ar y newidiadau a’r dysgu sydd wedi digwydd, llunio gweledigaeth Swyddogaeth Ddinesig sy’n ysbrydoli ar gyfer y dyfodol ac ymrwymo i weithredu i gyflawni hynny.        

Ar gyfer pwy mae e?

Mae’r gweithdy’n agored i bawb, gan gynnwys artistiaid a gweithwyr llawrydd, ond bydd yn arbennig o ddefnyddiol i arweinwyr ac ymddiriedolwyr sefydliadau celfyddydol o bob maint sy’n ymwneud â chynllunio strategol ac adeiladu adferiad ôl-bandemig.          

Rydyn ni’n gobeithio bydd y gweithdy yn rhoi’r canlynol i chi:

– Ymdeimlad newydd o gysylltiad â Swyddogaeth Ddinesig eich sefydliad;

– Gweledigaeth glir o beth yw’ch blaenoriaethau a ble rydych chi ar y daith;

– Digon o wybodaeth, ysbrydoliaeth a syniadau gan eich cyfoedion. 


Bydd y gweithdy yn ymarferol ac yn rhyngweithiol.   

Sylwch mai gweithdy Zoom 2 awr yw hwn. Byddwn ni’n dechrau ar ein hamser arferol ond rydyn ni’n gofyn i chi neilltuo awr ychwanegol i ganiatáu lle ac amser ar gyfer trafodaeth gyfoethog. Bydd seibiannau cysur a mynediad yn cael eu hamserlennu a chaiff pobl fynd a dod yn ôl yr angen.     


Diolch i’r Eisteddfod am gynnal y cyfarfod. Cyfieithiad Cymraeg-Saesneg ar gael. Ymunwch â’r cyfarfod islaw.

whatnextcardiff@gmail.com

What Next? Cymru © 2021